Nákupný košík

logo
logo
logo
Hlavné menu
Váš dodávateľ ovocných sirupových koncentrátov

Obchodné a dodacie podmienky

  • Základné údaje

Dodávateľ
Ing. Ľuboslav Závacký – ZyLoInk, so sídlom Karola Kuzmányho 1891/10, 071 01 Michalovce.
Dodávateľ nie je platcom DPH.

IČ: 40010864
DIČ: 1024036024
(ďalej len "dodávateľ")

Prevádzkareň

Otváracie hodiny a adresa prevádzkarne je uvedená v sekcii Kontakt.

Kontaktné údaje

Tel :     +421 905 681 880 
Email:  zylo@zylo.sk
Na emaily odpovedáme obvykle v lehote do 2 pracovných dní.

Číslo účtu pre bezhotovostnú platbu:
Tatrabanka a.s.: 2629746546/1100

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2974 6546

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

·       Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.zylo.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu a ako taká je len orientačná.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník u jednotlivých položiek overiť . Ceny za dopravu a ďalšie poplatky si môže overiť pri vyplňovaní objednávkového formulára.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

 

·       Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až po potvrdení objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné dodávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len po predošlej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú 

 

·       Zaslanie tovaru

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako „záverečné potvrdenie objednávky“ , poprípade telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Potvrdením objednávky je kúpna zmluva uzavretá. 

 

·       Čas dodania

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1 – 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade ostatného tovaru je čas dodania obvykle dlhší, zákazník je ale obvykle o prípadnom predĺžení dodacej doby včas informovaný.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol pri objednávke. 

 

·       Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Nákladu na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.zylo.sk v sekcii „košík“ alebo je možné si ho vyžiadať písomne.

 

·       Spôsob úhrady ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností úhrady kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne na prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa podľa príslušného variabilného symbolu, ktorý platbu identifikuje. Platbu je tiež možné uskutočniť poštovou poukážkou

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie ( v opodstatnenom prípade).

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. 

 

·       Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že bol doručený mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy sa nebudú brať do úvahy a budú zamietnuté. 

Podmienky prevzatia tovaru vrátane odpovedajúcich vzťahov sa líšia v závislosti na zákazníkom zvolenom prepravcovi. 

 

·       Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 

·       Osobný odber tovaru

 Tovar je zákazníkovi na prevádzkarni dodávateľa rezervované po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar na prevádzkarni dodávateľa pred uzatvorením kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzkarni dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

 

·       Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia hlavne pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu na zylo@zylo.sk alebo tuto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

 

·       Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.zylo.sk rovnako aj vo svojich prevádzkarňach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.© Copyright 2013 www.zylo.sk | Platforma RSO | Tvorba eshopov od GRANDIOSOFT