Nákupný košík

logo
logo
logo
Hlavné menu
Váš dodávateľ ovocných sirupových koncentrátov

·       Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv z zodpovednosti za chyby

 

Záruční doba a záruční list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

 Záručná doba je spravidla poskytovaná v lehote 24 mesiacov u nových výrobkov, poprípade 6 mesiacov pri výrobkoch použitých. Zákazník má právo sa na dĺžku záručnej doby u jednotlivých výrobkoch vopred informovať. Pokiaľ k danému tovaru existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za chybu a nie je ju možné ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účely podnikania alebo obchodu s daným tovarom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V takom prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny výrobca či dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na mojich stránkach  je určená pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti ( nákup na IČO). Dĺžku záručnej doby preto odporúčam dopredu overiť.

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samého výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.zylo.sk, vyplní formulár v sekcii "SLUŽBY/Reklamačný formulár", kde uvedie hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby. Do 5 pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, poprípade adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník reklamovaný tovar pošle, a formulár "Reklamačný formulár".

 

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácii nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužite práv spotrebiteľa).

 

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamovanej závady na tovare a po posúdení upovedomí zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č.250/2007 Z.z.  tridsaťdňová.

 

  • Odstúpenie od zmluvy

 

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté  zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa   právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je  dodávateľ ale vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu zylo@zylo.sk alebo písomne v prevádzkarni dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilní symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru.

 

Ak zákazník už tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzkarne dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného zdržiavania posúdi stav vráteného tovaru. Tovar zaslaný späť dodávateľovi musí byť v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o nákupe).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť hlavne náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu odpovedajúcim spôsobom znížená.

Pokiaľ zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.© Copyright 2013 www.zylo.sk | Platforma RSO | Tvorba eshopov od GRANDIOSOFT